FACHBOOK.CZ - Registrace

Svým přístupem na „FACHBOOK.CZ“ souhlasíte s následujícími podmínkami. Pokud nesouhlasíte, neprodleně opusťte „FACHBOOK.CZ“, nevstupujte na něj a nepoužívejte jej. Vyhrazujeme si právo tyto podmínky kdykoliv změnit a učiníme vše potřebné pro to, abychom vás o této změně informovali. Přesto je rozumné tyto podmínky průběžně sledovat vzhledem k tomu, že používáním „FACHBOOK.CZ“ s nimi souhlasíte.

Zavazujete se nepřispívat na fórum pohoršujícím, hanlivým, nevhodným, vulgárním nebo jiným materiálem, který by mohl porušovat platné zákony ve vaší zemi, zákony v zemi, kde sídlí „FACHBOOK.CZ“, nebo platné mezinárodní právo. Tato činnost může vést k okamžitému a trvalému vykázání z fóra a/nebo upozornění vašeho poskytovatele internetových služeb (ISP) na vaši činnost, pokud bude uznáno za nutné. IP adresy všech příspěvků jsou ukládány pro případné uplatnění těchto opatření. Souhlasíte s tím, že „FACHBOOK.CZ“ má právo odstranit, upravit, přesunout nebo uzamknout jakékoliv téma nebo příspěvek, pokud to bude považovat za nutné. Jako uživatel souhlasíte se všemi údaji uloženými v databázi. Přestože „FACHBOOK.CZ“ ani phpBB neposkytne tyto informace třetí straně nebo cizím osobám, nepřebírá „FACHBOOK.CZ“ ani phpBB zodpovědnost za jakýkoliv pokus o vniknutí do systému, který by mohl vést ke kompromitaci těchto dat.
Uživatelem je každý student VUT FCH nebo osoba ověřená a povolená administrátorem, která si zaregistruje účet a zaplatí roční poplatek za registraci. Administrátorem je uživatel, který se stará o technické zabezpečení fóra a jeho přehlednost. Moderátorem je uživatel, který se stará o přehlednost fóra. Administrátoři i moderátoři mají specifické možnosti k výkonu své práce (BAN, možnost upravování, mazání a přesouvání příspěvků). Všichni uživatelé jsou povinni sledovat aktuální pokyny v panelu Oznámení a řídit se těmito pravidly:

Pravidlo 1:
Každý uživatel je povinen nahrát si ihned po registraci fotku s viditelným obličejem o předepsaných rozměrech.Témata je nutno zakládat ve správných sekcích tak, aby obsah tématu co nejlépe korespondoval s obsahem sekce. Není povoleno vložení stejného tématu do více sekcí. Nesprávně založená nebo duplicitní témata budou bez upozornění odstraněna nebo přesunuta moderátory.

Pravidlo 2:
Činnost moderátorů a administrátorů je čistě dobrovolná a bez nároku na jakýkoli honorář.

Pravidlo 3:
Každý uživatel je povinen podle svých znalostí a možností fórum sledovat a přispívat do něho. Poté má právo fórum využívat (nevyužívat), dle libosti a může stahovat materiály bez ohledu na to, kolik, a jestli nějaké vložil nebo jak často fórum navštěvuje.

Pravidlo 4:
Každý uživatel je osobně zodpovědný za každý svůj příspěvek na tomto fóru. Pokud příspěvek obsahuje copyrightem chráněný obsah, automaticky se předpokládá, že autor příspěvku vlastní k tomuto obsahu všechna nezbytná oprávnění a licence. Při porušení pravidel může být Váš příspěvek bez upozornění upraven, přesunut nebo odstraněn. Zveřejněním příspěvku na fóru uživatel opravňuje ostatní uživatele s tímto obsahem libovolně nakládat.

Pravidlo 5:
Při porušení pravidel fóra nebo obecných pravidel slušného chování může být uživateli uděleno varování. Pokud se bude prohřešek opakovat může následovat vyloučení z fóra na dobu určitou (BAN). Urážky, osočování, provokace, rasistické a vulgární příspěvky stejně jako spamming budou znamenat výstrahu a poté BAN. I příspěvky bez věcného obsahu mohou být vyhodnoceny jako spam. Veřejné obviňování, pomluvy a napadání administrátorů, moderátorů a dalších uživatelů bude znamenat upozornění pomocí varování, které bude po neuposlechnutí vést i k BANU.
Ve významných případech, pokud dojde k jednoznačnému schválení moderátory a administrátory je možno udělit vyloučení na dobu neurčitou nebo okamžitý ban! V takovém případě se poplatek za členství NEVRACÍ.

V případě sporu s moderátory a administrátory se na ně obracejte pomocí neveřejných komunikačních kanálů (PM, ICQ, FB, e-mail). Pokud nedojde k dohodě, tak spor rozsoudí šéfová Petra Védlová (xcvedlova@fch.vutbr.cz) a navrhne vhodné řešení.

Pravidlo 6:
Je zakázáno nabízení a vypalování CD/DVD, filmů, hudby či jiného elektronického obsahu, chráněného duševním vlastnictvím, dále také nelegálního software a přímé uvádění licenčních, product atd. kódů v příspěvcích. Porušení tohoto bodu Pravidel může znamenat okamžité vyloučení uživatele z komunity. Není povoleno PŘÍMÉ (pomocí tagu IMG) zobrazení pornografických materiálů.
Rovněž příspěvky s dětskou nebo animal pornografií budou důvodem Vašeho vyloučení z fóra.

Pravidlo 7:
Dodržujte soukromí uživatelů a skupin. Spamování schránek (mail či PM), zveřejnění osobních údajů nebo privátní komunikace bez výslovného souhlasu dotčeného uživatele a zejména vynášení privátního obsahu z uzavřených fór a sekcí bude důvodem k Vašemu okamžitému BANu.

Pravidlo 8:
O změnách pravidel se hlasuje formou ankety, kdy ke schválení je nutný počet PRO x PROTI 2/3 x 1/3 hlasujících. Lhůta na vyjádření se k danému tématu pod anketou je 7 dní. Návrhy (anketu) podává administrátor, moderátor nebo skupina deseti uživatelů.

Pravidlo 9:
Tato pravidla jsou závazná pro všechny uživatele. Moderátoři i administrátoři se zavazují, že nebudou zneužívat své moci pro poškozování jiných uživatelů, banování bez výstrahy a jiné patologické aktivity v rozporu s pravidly.

Pravidlo 10:
Každý uživatel je povinen, neposkytovat své přihlašovací údaje žádné třetí osobě. Uživatel je povinen registrovat se pod svým OBČANSKÝM JMÉNEM (drobné modifikace nebo zdrobněliny křestního jména jsou přípustné po schválení administrátorem). Toto neplatí pro testovací profily administrátorů.

Disclaimer:
Server fachbook.cz žádným způsobem nesbírá, nearchivuje a nevyužívá osobní informace, poskytnuté prostřednictvím elektronických médií jeho uživateli a není schopen ověřit či posoudit jejich relevantnost.
Za obsah vlastního příspěvku je plně zodpovědný výhradně autor tohoto příspěvku.

 

x